การขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรในประเทศไทย และ การศึกษาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศฝรั่งเศส

ในประเทศฝรั่งเศส การประกอบวิชาชีพวิศวกรไม่มีการควบคุม แต่ปริญญาบัตร Diplôme d’Ingénieur ซึ่งเป็นปริญญาบัตรเฉพาะของการศึกษาวิชาวิศวกรรมใน Grande Ecole เป็นหลักสูตรที่มีการควบคุม

สำหรับการประกอบอาชีพวิศวกรในประเทศฝรั่งเศสก็เช่นกัน ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับปริญญาบัตร Diplôme d’Ingénieur เท่านั้น ในปัจจุบัน มีคนกว่า 200 000 คน ที่ประกอบอาชีพวิศวกรรมในประเทศฝรั่งเศสที่มิได้มีปริญญาบัตร Diplôme d’Ingénieur แต่การมีปริญญาบัตรดังกล่าว

จะช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการสมัครงานเนื่องจากเป็นการศึกษาระบบ Grande Ecole ซึ่งถือว่ามีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีผลต่อการต่อรองเงินเดือน รวมถึงผลประโยชน์ตามข้อตกลงตามสายวิชาชีพ (Convention collective) ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะทางของการประกอบอาชีพในประเทศฝรั่งเศส

ความเป็นเลิศของ diplôme d’ingénieur นั้นมีเหตุผลทางประวัติศาสตร์ คือแรกเริ่มนั้น วิชาวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนใน Ecoles d’Ingénieurs ก่อน สถาบันที่เก่าแก่ที่สุดก่อตั้งในปี ค.ศ. 1747 คือ Ecole Nationale des Ponts et Chaussées ในปี ค.ศ. 2014 จำนวน Ecoles d’Ingénieurs ในประเทศฝรั่งเศสมีจำนวนกว่า 250 โรงเรียน

โดยมากกว่าร้อยละ 90 เป็นโรงเรียนสังกัดสถาบันหรือกำกับโดยองค์กรของรัฐ และร้อยละ 8 – 10 เป็นสถาบันเอกชน ในปัจจุบัน การสอนวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท เริ่มแพร่หลายมากขึ้น ส่วนใหญ่ใช้ชื่อว่า Sciences pour l’ingénieur หรือ Ingénierie ความแตกต่างหลักของการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัย และ ใน Ecoles d’Ingénieurs คือ การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาของหลักสูตร Ecoles d’Ingénieurs ( bac +5)

จะมีความเข้มข้นกว่ามาก และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตร Diplôme d’Ingénieur เทียบเท่า Master 2 แต่ผู้ที่สำเร็จสาขาวิชานี้ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาศึกษา 5 ปีเท่ากัน จะได้รับปริญญาบัตร Master 2