Arc de triomphe2jpg

ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe)

อาร์ก เดอ ทรียงฟ์ เดอเลตวล (Arc de triomphe) หรือประตูชัยฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่เขต 8 กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ประตูนี้จะตั้งอยู่กลางจัตรัส ชาร์ล เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรือเป็นที่รู้จักกันนาม